Subsidie ondersteunen gemeenten bij circulair ambachtscentrum krijgt nieuwe vorm


Programma Circulair Ambachtscentrum werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra. Daartoe ontvingen sinds 2019 meer dan 100 gemeenten subsidie. Na de opstartfase richt het programma zich nu op opschalen, en kijkt hoe gemeenten ondersteund kunnen worden op een manier die beter past bij deze fase. Dat betekent dat dit jaar geen subsidie wordt verstrekt. Informatie over een andere vorm volgt naar verwachting in de eerste helft van 2024.

Van opstarten naar opschalen

In de eerste jaren (2019-2022) heeft de nadruk van het Programma Circulair Ambachtscentrum gelegen op het verstrekken van subsidie om gemeenten te ondersteunen bij het opzetten van een circulair ambachtscentrum, het doen van onderzoek en leren van elkaar. Het programma is nu een volgende fase ingeslagen, gericht op opschaling. Om de hoeveelheid afval die via de milieustraat wordt verbrand fors terug te dringen en hergebruik te bevorderen, moeten er meer circulaire ambachtscentra komen (landelijk dekkend netwerk) en moet de doorstroom van producten en materialen via kringloopbedrijven, reparatiediensten en upcyclingsinitiatieven omhoog.

Verschuiving doelen

In het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) staat de doelstelling om in 2030 een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te realiseren. Op basis van het NPCE is het opschalingsplan circulaire ambachtscentra 2023-2025 opgesteld. Daarover publiceerden we eerder de vijf speerpunten die de doelen helpen realiseren. Deze speerpunten riepen tegelijkertijd de vraag op of de vorm van de subsidie tot nu toe voldoende aansluit in het realiseren van de doelen. We onderzoeken hoe we gemeenten het beste (financieel) kunnen ondersteunen in een mogelijk aangepaste subsidievorm. In de eerste helft van 2024 verwachten we hier meer over te kunnen vertellen.

Starten met een circulair ambachtscentrum?

We helpen opstartende gemeenten graag met onze kennis en ervaring. In november organiseren we opnieuw een online kennissessie voor partijen die betrokken zijn bij het opstarten van een circulair ambachtscentrum. Dat doen we op basis van de Startersgids Circulair Ambachtscentrum. Tijdens deze sessie ontmoet je gelijkgestemden en kun je je vragen stellen aan een vergevorderd circulair ambachtscentrum. Daarnaast organiseren we regiobijeenkomsten om de verschillende partijen die zich bezighouden met het verder ontwikkelen van circulaire ambachtscentra te verbinden. Vier keer per jaar vindt een online lunchlezing plaats. De eerstvolgende vindt plaats op 2 oktober en gaat over gedragsinterventies op de milieustraat. Begin 2024 organiseren we ook weer een ‘Netwerkdag’ waar we samenkomen om een actueel thema uit te diepen.


kaartje